GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA i ADEQA QUALITY
CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ

GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA

Primerament, el Gremi de Serrallers de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, impulsada per la defensa dels interessos professionals i econòmics dels seus associats. Per tant, aquesta format per empreses industrials metal·lúrgiques i artesanes, l`activitat de les empreses, majoritàriament va destinada a la construcció i rehabilitació dels edificis.

Primeramente, el Gremi de Serrallers de Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro, impulsada por la defensa de los intereses profesionales y económicos de sus asociados. Por lo tanto, esta formado por empresas industriales metalúrgicas y artesanas, la actividad de las empresas, mayoritariamente va destinada a la construcción y rehabilitación de los edificios.

A destacar, Adeqa Quality, ha signat un contracte de col·laboració amb el Gremi de Serrallers de Catalunya. Per tant, l’objecte és assessorar el procés del Marcatge CE, Normes ISO i Declaracions ambientales per als associats del Gremi de Serrallers, considerant les diferents activitats d’aquests.

A destacar, Adeqa Quality, ha firmado un contrato de colaboración con el Gremio de Serrallers de Catalunya. Por lo tanto, el objeto es asesorar el proceso del Marcado CE, Normas ISO y Declaraciones ambientales para los asociados del Gremi Serrallers, considerando las distintas actividades de estos.

D’altra banda, el Gremi obtindrà seveis informatius, d’assessoria en temes tècnics normatius per aconseguir i/o mantenir un certificat de Marcatge CE, Normes ISO i les declaracions ambientals de productes en benefici dels seus associats. 

Por otro lado, el gremio obtendrá servicios informativos, de asesoría en temas técnicos normativos para lograr y/o mantener un certificado de marcado CE, Normas ISO y las declaraciones ambientales de productos en beneficio de sus asociados.

ADEQA QUALITY es compromet a:

  • Informació de novetats normatives, considerant les diferents activitats dels associats al GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA
  • Informació del procés de certificació del Marcatge CE, Normes ISO i Declaracio ambientals
  • Orientació i peticions de pressupostos de certificació
  • Suport i interlocució amb el laboratori d’assajos
  • Un 10% de descompte en el servei d’implantació d’un CPF (Sistema 1, 2, 2+, 3 o 4), servei d’implantació Normes ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, etc) i elaboració de la Declaracions Ambientals

ADEQA QUALITY se compromete a:

  • Información de novedades normativas, considerando las diferentes actividades de los asociados al GREMI SERRALLERS.
  • Información del proceso de certificación del Marcado CE, Normas ISO y Declaraciones ambientales
  • Orientación y peticiones de presupuestos de certificación
  • Soporte e interlocución con el laboratorio de ensayos
  • Un 10% de descuento en el servicio de implantación de un CPF (Sistema 1, 2, 2+, 3 o 4), servicio de implantación Normas ISO (ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, etc.) y elaboracion de Declaraciones Ambientales

ADEQA QUALITY es compromet a mantenir les polítiques del GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA en pro de la fidelització dels associats.

ADEQA QUALITY se compromete a mantener las políticas del GREMI SERRALLERS en pro de la fidelización de los asociados.

En conclusió, ADEQA QUALITY som especialistes exclusius per al GREMI DE SERRALLERS en l’ambit del procés del Marcatge CE, Normes ISO i de la Declaració ambiental de productes

En conclusión, ADEQA QUALITY somos especialistas exclusivos en el ámbito del proceso del Marcado CE, Normas ISO y de la Declaración ambiental de productos del GREMI SERRALLERS.

Visteu la WEB del GREMI DE SERRALLERS DE CATALUNYA

Facebook
Twitter
LinkedIn